top of page
CPM Venting Filter Type BA

CPM Venting Filter Type BA

 

สำหรับติดตั้งบน Tank เพื่อกรองเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศที่จะเข้า-ออก Tank ป้องกันการเชื้อจุลินทรีย์ ที่ไม่ต้องการเข้าไปทำความเสียหายให้ Product ใน Tank แผ่นกรองทำด้วย PTFE ขนาด 0.20 µm absolute ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนแผ่นกรองถูก อายุการใช้งานนานผ่านการฆ่าเชื้อได้ถึง 150 ครั้ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย

    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    bottom of page