top of page
เครื่องเก็บตัวอย่างจาก บรรจุภัณฑ์ Inpack Sampling Device “HAFFMANS” รุ่น “ISD”

เครื่องเก็บตัวอย่างจาก บรรจุภัณฑ์ Inpack Sampling Device “HAFFMANS” รุ่น “ISD”

 

Inpack Sampling Device เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเบียร์และเครื่องดื่มจากขวดและกระป๋องโดยปราศจากการปนเปื้อนจากอากาศภายนอก เพื่อนำไปทำการวัดวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น วัดความเสถียรของโฟม (Nibem-TPH) วัด CO₂ (c-DGM, i-DGM) วัด O₂ (c-DGM, o-DGM) เป็นต้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขาย 
 

    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    bottom of page