top of page
เครื่องตรวจวัดค่า PU ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ (Redpost PU monitor) “HAFFMANS”

เครื่องตรวจวัดค่า PU ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ (Redpost PU monitor) “HAFFMANS”

 

The Redpost PU-Monitor (RPU) เครื่องตรวจวัดค่า