top of page
เครื่องตรวจวัดค่า PU ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ (Redpost PU monitor) “HAFFMANS”

เครื่องตรวจวัดค่า PU ในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ (Redpost PU monitor) “HAFFMANS”

 

The Redpost PU-Monitor (RPU) เครื่องตรวจวัดค่า Pasteurize Unit (PU) และตรวจประเมินการทำงานของ เครื่อง Tunnel Pasteurizer โดยเครื่องจะทำการวัดและบันทึก อุณหภูมิ ภายในบรรจุภัณฑ์, น้ำร้อน (RPU-352, RPU-353) และวัดความดันภายในบรรจุภัณฑ์ (RPU-353) แล้วทำการคำนวณค่า PU ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของเครื่อง Pasteurizer โดยจะมีให้เลือกใช้งาน 3 รุ่น คือ


1. รุ่น RPU-351 : Temp. probe  1 ตัวสำหรับ วัดอุณหภูมิภายในบรรจุภัณฑ์
2. รุ่น RPU-352 : Temp. probe  2 ตัวสำหรับ วัดอุณหภูมิภายในบรรจุภัณฑ์ และวัดอุณหภูมิ  spray น้ำร้อน
3. รุ่น RPU-353 : Temp. probe  2 ตัวสำหรับ วัดอุณหภูมิภายในบรรจุภัณฑ์ และวัดอุณหภูมิ  spray น้ำร้อน และ
Pressure sensor 1 ตัว สำหรับวัดความดันภายนกระป๋อง

    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    bottom of page